AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.

 

Právníci 


Mgr. Petra Koutná

Mgr. Petra Koutná (1974) absolvovala v roce 1998 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2003. Zaměřuje se na oblast veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, zejména právo autorské v oboru informačních technologií, a právo závazkové. Má rozsáhlou procesní praxi v desítkách soudních sporů v rámci civilního, správního a obchodního práva. Zajišťovala kontraktaci velkých projektů implementací softwarových systémů, podílela se na restrukturalizacích společností svých klientů a poskytovala na straně zadavatelů i uchazečů právní podporu v desítkách veřejných zakázek. Její specializací je sepis a revize obchodněprávních dokumentů, interní normotvorba v rámci společností, pracovní právo, compliance, detailní analýzy specifických problémů z oblasti práv duševního vlastnictví, kontraktační negociace a řízení rizik, postupy v zadávacích řízeních. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod reg. číslem 11082.JUDr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D.

JUDr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. (1977) absolvovala v roce 2003 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 2015 obhájila disertační práci s názvem „Internet ve vztahu informační vědy a práva“ a ukončila doktorské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2016 složila rigorózní zkoušku na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V advokacii začala působit ještě před ukončením studií, má zkušenosti z oblasti práv duševního vlastnictví, správního, občanského, obchodního a pracovního. Advokátní zkoušky složila s vyznamenáním v roce 2006. Poskytuje poradenství zejména z oblasti autorského práva, včetně autorskoprávních aspektů informačních technologií, z oblasti obchodních závazkových vztahů, pracovního práva a školství. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod reg. číslem 11115.JUDr. Tomáš Bělohlávek

JUDr. Tomáš Bělohlávek (1977) absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2003, v roce 2006 složil s vyznamenáním advokátní zkoušky a vykonával advokacii samostatně. Partnerem advokátní kanceláře se stal v lednu 2010. JUDr. Bělohlávek má rozsáhlou litigační praxi v nejširší škále právních oblastí. Je výborný procesualista a je znám svou profesionální pečlivostí, vyrovnaností a schopností úspěšně řešit problémy klientů. Zabývá se právem nemovitostí, občanskoprávními, pracovněprávními a rodinněprávními kauzami, obchodním právem závazkovým i korporátním, správním právem hmotným i procesním. Klienti oceňují jeho profesionální přístup, detailní znalost práva a rozsáhlou zkušenost z mnoha úspěšných soudních sporů, jakož i jeho schopnost porozumět jejich potřebám. Právní služby poskytuje v českém, německém a anglickém jazyce. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod reg. číslem 11394.Mgr. Adam Biňovec

Mgr. Adam Biňovec (1987) je samostatným advokátem spolupracujícím s naší kanceláří od července 2013, kdy k nám nastoupil ještě jako koncipient. Soustředí se na odvětví občanského, obchodního a správního práva, zejména problematiku stavební. Dále se věnuje ve spolupráci s neziskovým sektorem některým aspektům práva trestního. V advokacii působí od roku 2009, s výjimkou osmnácti měsíců mezi roky 2012 a 2013, kdy působil jako oprávněná úřední osoba na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, odboru územně a stavebně správním, v oblasti rozhodování ministerstva podle stavebního zákona a při vyřizování náhrad škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb. na tomto úseku. Jeho cílem je komplexní a kreativní přístup k právu, přísně v mezích profesní etiky. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod reg. číslem 16815.Nelly Pelc Vostrá

Mgr. Nelly Pelc Vostrá (1982) spolupracuje s naší kanceláří od jejího založení v roce 2006, zpočátku jako právní asistentka a advokátní koncipientka a od roku 2018 již jako samostatná advokátka. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Logika, Vysokou školu ekonomickou, obor Komerční právo, a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo občanské, pracovní a korporátní, s důrazem na věcné a efektivní řešení problémů. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 17885.