AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.

 

Kdo jsme 

Mgr. Petra Koutná a Mgr. Kateřina Fáberová Slušná

Veřejná obchodní společnost AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. zahájila svou činnost 26. 5. 2006. Pod hlavičkou společnosti vykonávají advokacii tři advokáti – Mgr. Petra Koutná, Mgr. Kateřina Fáberová SlušnáJUDr. Tomáš Bělohlávek.

V rámci své dosavadní právní praxe jsme poskytovali právní služby desítkám klientů, mezi něž patří jak malé české společnosti a jednotliví podnikatelé, tak velké mezinárodní korporace zejména v oblasti IT a telekomunikací, ale i ústřední orgány státní správy a veřejnoprávní korporace. Poskytujeme právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradenství, které poskytujeme, vychází z detailních znalostí podnikatelské činnosti klienta, jeho obchodních záměrů a cílů, jeho vnitřní i vlastnické struktury, strategických postojů. Formu poskytovaných služeb vytváříme vždy „na míru“ s ohledem na preference klientů i rozsah požadovaných služeb – formy právní pomoci zahrnují široké spektrum služeb od „on-line poradenství“ na dálku, po přiřazení advokáta do sídla klienta, kde se advokát stává ve stanoveném časovém rozsahu interním legal counsel – právním poradcem – společnosti klienta.

Společnost je pojištěna z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie na pojistnou částku 18.000.000 Kč. Každý ze společníků v.o.s. je pojištěn z titulu ručení za závazky společnosti na pojistnou částku 9.000.000 Kč, a to u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s.


Právní služby poskytujeme za smluvní odměnu, jež je předmětem ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě je právní služba poskytována, nebo je sjednáno samostatně. Výše smluvní odměny činí standardně částku 2.500 Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytnutých právních služeb, není-li sjednáno jinak.

Není-li s klientem dohodnuta smluvní odměna, účtuje advokátní kancelář mimosmluvní odměnu dle ustanovení § 6 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme klienty, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).